سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی 
دانشجوی بورسیه 
 
 
تحصیل 
تدریس 
حوزه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ـ کنگان 
مدرس 
 
 
سیوطی 1 
تدریس 
حوزه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ـ کنگان 
مدرس 
 
 
سیوطی 2 
تدریس 
حوزه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ـ کنگان 
مدرس 
 
 
لمعه پایه ی 4 و 5 
تدریس 
سفیران هدایت قم 
مدرس 
 
 
تفسیر 
تدریس 
سفیران هدایت قم 
مدرس 
 
 
دروس تمهیدیه فی الفقه الإستدلا 
تدریس 
سفیران هدایت قم 
مدرس 
 
 
سر فصلهائی از عروة الوثقی 
تدریس 
سفیران هدایت قم 
مدرس 
 
 
زبان انگلیسی