نگاهی به جهان
217 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2013 9:01:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

موجودات عالم، همگی مسخّر انسانند
و همه، نعمتهای خداوندند، انسان با قدرت تسخیری که دارد، می تواند در جهان تکوین
اثر بگذارد و جهان را هم سِنخ خود کند، نوع خلقت را تغییر دهد و نعمتهای خداوند را
به کفر بدل نماید، موجودات جهان که همگی دارای فطرت ایمان (یا ایمان فطری) اند، پس
از اثر پذیری از انسانِ مؤمن یا کافر، به طیّب یا خبیث تقسیم می شوند و شهر ایمان،
بَلْده ی طیّبه و مدینه نامیده می شود، و شهر کفر بَلَد خبیث و دار هلاکت نام می
گیرد.