راههای گمراهی
66 بازدید
تاریخ ارائه : 10/11/2012 10:13:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

انسان از دو طریق گمراه می شود:

از طریق اغواگری نفس امّاره و از طریق اغواگری شیطان.

هر کدام از این دو راه، مستقل عمل می کنند، اما گاهی انسان به حدی از انحراف می رسد که شیطان هم از راه مستقل بر او مسلط می شود و هم از راه نفس اماره. در این حالت، زمانی که شیطان از راه مستقل وارد می شود به او امر می کند، بخلاف زمانی که در حالت مستقل عمل می کند، که به صورت وسوسه و یا حداکثر دعوت وارد می شود.