فقط خداست که می ماند و آن چه برای اوست
88 بازدید
تاریخ ارائه : 8/15/2013 10:06:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مؤمن آنچه انجام مي دهد و هر چه ترک
مي کند، براي خداست و بخاطر خداست.

اگر فعل و ترک انسان بخاطر خدا نباشد،
معني نمي دهد انسان هر چه را که مايل است انجام ندهد.

اگر عقل است، که من مي خواهم. حسابگريِ
خواستن و نخواستن کار عقل من است.

اگر عرف است، که من هميشه تحت نظر عرف نيستم. ضمن اينکه چرا عرف مرا محدود کند. دورش مي زنم.

اگر اخلاق است، که آنچه من مي خواهم
مي تواند اخلاق من باشد.

پس چه کسي مانع خواسته هاي من است؟...
اگر خدا نباشد.

زليخا گفت: نه عزيز مصر مي فهمد و نه
به او خبر مي دهيم و اگر هم فهميد او را مي کشيم.

به سوي من بيا يوسف!

اگر خدا در نظر نباشد، حق با زليخاست.
زيرا او مي خواست و کسي هم خبردار نمي شد. مانع چيست؟

اما اگر خدا در نظر باشد، از او گريزي
نيست. عالم محضر اوست. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ
وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. پس براي او و بخاطر او نبايد انجام
داد.

تفاوت يوسف و بعضي مؤمنان در اين است
که آنها از ترس او و يا به شوق پاداش او فعل و ترک دارند، اما يوسف مي گويد: مَعَاذَ
اللَّهِ! إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاي. از اينکه در محضر اويم و چيزي از او پنهان
نيست (إِنَّهُ رَبِّي)، و بخاطر لزوم شکر منعم (أَحْسَنَ مَثْوَاي) او را عصيان نمي
کنم.

کار را بايد براي خدا انجام داد.

آنچه مي ماند خداست و آنچه خدائي است.

 كُلُّ مَنْ عَلَيهَا فَانٍ.وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

همه فاني مي‌شوند، و تنها ذات ذوالجلال
و گرامي پروردگارت باقي مي‌ماند!