حکم التختم بالذهب
49 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حکم استفاده از انگشتر طلا بحث درباره ی اینکه استفاده از انگشتر طلا چه حکمی دارد، در دو جایگاه واقع می شود: جایگاه اوّل در حکمِ تکلیفیِ انگشتر طلا به دست کردن است. جایگاه دوّم بحث در حکم وضعی آن در نماز است. الف) حکم تکلیفی؛ یعنی: آیا انگشتر طلا به دست کردن در هر حال حرام است؟ در این موضع بحث دو دسته از روایات وجود دارند که یک دسته دلالت بر منع و دسته ی دیگر دلالت بر جواز دارند. ب) حکم وضعی؛ یعنی: آیا نماز خواندن با انگشتر طلا باطل است؟ در این موضع چند روایت مورد استدلال قرار می گیرد که همه ضعیف السندند. عمده ی آنچه بتوان به سند آن اعتماد کرد، موثقه ی عمّار است....: