روشی جدید در احراز صدور روایات
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نتیجه ی کلّیِ این تحقیق بنابر تحقیقات اینجانب در روایات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین که با تفضّل الهی و عنایت ایشان صورت گرفته است، نتیجه ی کلّیِ این تحقیق چنین خواهد شد: بنابر إطلاق ادله ی عرضه، ابتداءاً باید متن حدیث را با قرآن تطبیق نمود. اگر مخالف بود یا مخالف نبود، نوبت به بررسی سندی نمی رسد؛ یعنی در صورت عدم مخالفت، اخذ و در صورت مخالفت رد می شود. و اگر پس از تطبیق با قرآن، مخالفت یا عدم مخالفت آن با قرآن کشف نشد، آنگاه نوبت به بررسی سندی می رسد؛ یعنی در صورت روایت از ثقه، اخذ می شود و در صورت وجود غیر ثقه یا شخص مجهولی در سند حدیث، نسبت به آن توقف می نمائیم. این، درصورتی است که حدیث متعارض ندارد. ولی اگر متعارض داشت، اگر هر دو حدیث مخالف قرآنند، روشن است که هر دو رد می شوند. و اگر یکی موافق با قرآن و دیگری مخالف با قرآن است، حدیث موافق، اخذ و حدیث مخالف، طرح می شود. و اگر هر دو موافق قرآنند، روشن است که تعارض مستقر امکان ندارد، و در تعارض غیر مستقر (بین عام و خاص، مطلق و مقیَّد، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مجمَل و مبیَّن، نصّ و ظاهر) جمع عرفی می شود. و در صورتی که موافقت یا مخالفت هیچکدام از دو حدیث متعارض، با قرآن برای ما معلوم نشد، نوبت به بررسی سندی می رسد؛ یعنی هر کدام که از ثقه روایت شده بود، اخذ و نسبت به دیگری توقف می نمائیم. روشن است که در این مبنا فقط حدیثی تکذیب و رد می شود که مخالفت آن با قرآن برای ما روشن باشد.