بررسی حکم فقهی ذوالعُطاش (نقد نظر آیة الله بیات در حکم روزه ذوالعُطاش)
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چند روز پیش فتوائی از جناب آیة الله بیات زنجانی مبنی بر جواز نوشیدن آب به قدر ضرورت برای کسانی که تحمل تشنگی ندارند، بدون اینکه روزه ی آنها باطل شود، منتشر شد که عکس العمل برخی از آقایان مراجع را در پی داشت. اینجانب فارغ از بحث حاشیه ای و جنجالیِ برخورد با فتوای ایشان، به بررسی حکم فقهی افرادی که در گرمای طاقت فرسا توان روزه گرفتن ندارند یا بخاطر بیماری دچار عطش شدید می شوند، می پردازم و پیشاپیش اعلام می دارم که در استدلال خویش، نفیاً و اثباتاً نظری به فتوای جناب آیة الله بیات ندارم و تنها انتشار نظر ایشان و عکس العمل بعضی از آقایان باعث بررسی حکم فقهی این موضوع از طرف اینجانب گردید.
دانلود