نفی حجیت ذاتی قطع
76 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این تحقیق ثابت کردیم که حجیت، مطلقاً ذاتی قطع نیست. معظم دلیل اثبات حجیت ذاتی برای قطع، ذاتی بودنِ طریقیت و کاشفیت قطع است در نتیجه حجیت آن را ذاتی فرض کرده اند. از مرحوم امام نقل کردیم که قطع گاهی با واقع مطابقت نمی کند، بنابراین طریقیت آن ذاتی نیست. اما معذریت آن نیز که ذاتی فرض می شود، بخاطر ذات قطع نیست بلکه بخاطر اعتبار عقلاست و امر اعتباری نمی تواند ذاتیِ شیء باشد. پس از آن در افاده ی نظر خویش بین قطعی که مستقیماً از مبادی حسیِ قاطع ناشی می شود و قطعی که چنین نیست، تفصیل دادیم و حجیت ذاتی را برای قطع نوع اول قائل شدیم و گفتیم که قطع نوع اول عین واقع (تکوین) است. درحالی که قطع نوع دوم مقسم برای جهل مرکب واقع می شود و گاهی به آن منتهی می گردد و تا چنین است اعتباری بیش از ظن ندارد بلکه گاهی خطرناک تر از ظن است؛ زیرا در این نوع قطع، قاطع احتمال خلاف نمی دهد درحالی که ممکن است در جهل مرکب غوطه ور باشد. توالی فاسد این نوع قطع به نحوی است که: تَکَادُ السَّمَاوَاتُ یتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (نزدیک است به خاطر این سخن آسمانها از هم متلاشی گردد، و زمین شکافته شود، و کوه‌ها بشدت فرو ریزد).