تکامل انواع از دیدگاه قرآن
34 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله اینجانب نظریه ی داروین (ترانسفورمیسم) را با آیات قرآن بررسی کرده و آن را رد نموده ام و نظریه ی ثبات انواع (فیکسیسم) را پذیرفته ام.