صدای سخن عشق
61 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
[قسمتی از متن کتاب] ارکان عشق بدان که خداوند تو را از اسرار آگاه بگرداند، عشق دارای سه رکن است: معشوق ، عشق و عاشق. بلکه دارای دو رکن است: معشوق و عشق؛ چرا که معشوق است و عاشقی که عین عشق به اوست، پس او خود عشق است. بلکه عشق دارای یک رکن بیش نیست: معشوق است و بس. جمله معشوق است و عاشق پرده ای زنده معشوق است و عاشق مرده ای «لیس فی الدار غیرُه دیّار» و نیز «کان الله و لم یکن معه شیء و هو الآن کما کان» به همین یک رکن بودن عشق دلالت دارند. و اگر در این دو جمله ی خوب دقت شود، آنچنان تماشاگه رازِ عشق را برای اهلش شرح می دهند که در سُکر شُکر دم برنمی آورند و دهان خود را از افشای اسرار می بندند.... باید دانست که تقسیم شیء پس از معرفت به شیء است. و دیدم بعضی از افراد که به تقسیم عشق پرداخته اند، بدون معرفت به آن بوده است و فقط فعل خارجی بعضی افراد را مقسم قرار داده اند. هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشن تر است چون قلم اندر نوشتن می شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت عقل در شرحش چو خر در گِل بخُفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتـــاب آمد دلیل آفتـــاب گر دلیلت باید از وی رو متاب