آلبوم من ◂ آمادگی در عصر غیبت
روایت است که شیعیان باید در زمان غیبت خود را برای عصر ظهور آماده کنند