کاربرد آیات و روایات برزخ در راهبرد تبلیغ
42 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه سفیران هدایت
نام استاد/نام دانشجو : محمد ذکاوت
در این پایان نامه تلاش شده است که آیات و روایات برزخ را با توجه به تأثیر گذاری و اهمیت آنها در تبلیغ مردمی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.